AutoPower Mekartips

AutoPower Mekartips

Nollställning serviceindikator

Svårighetsgrad: 1
Tid: Några minuter
Verktyg: Finger
Förklaring
Detta mekartips gäller för BMW E46/E39 tillverkade efter 6/00 med enbart OBD II diagnosuttag. Ev. flera modeller efter 6/00. Återställning.
Resetknappen sitter till vänster om hastighetsmätaren i kombiinstrumentet. Vid Tändning FRÅN trycks knappen in och hålls intryckt medan tändningsnyckeln vrids till läge 1 (radioläget). Knappen hålls intryckt ytterligare en stund och efter 5 sekunder visas Service-statusen. Antingen OILSERVICE eller INSPEKTION och resterande körsträcka visas i kilometer. Efter ytterligare en kort tryckning på knappen visas tidsintervalls-inspektionen som en klocka och kvarvarande tid i dagar.

För att komma till återställningsläget, måste knappen hållas in i ytterligare 5 sekunder. På displayen blinkar rE i 5 sekunder. Körsträckeservicen kan återställas genom att man släpper knappen och sedan trycker in den och släpper den igen (medan displayen blinkar) . Om ingen återställning ska ske kan man behålla den gamla körsträckeservicen genom att släppa knappen och vänta tills blinksekvensen är slut. Efter återställningen visas den nya körsträckeservicen i 5 sekunder.

Efter körsträckeinspektionen kan tidsintervallsinspektionen återställas.
Statusen för tidsintervallsinspektionen visas i displayen. För att återställa denna, måste knappen hållas intryckt i 5 sekunder. På displayen blinkar rE i 5 sekunder. Återställning sker genom att man släpper knappen, trycker in den igen och släpper den igen. Den nya statusen för tidsintervallsinspektionen visas därefter i 5 sekunder sedan visas End SIA.
Enligt Bosch diagnos program och Bentleys manual.
Författare: Hasso
Tänk på: AutoPower tar inget ansvar för fel som kan uppstå när detta mekartips används. Det är helt och hållet användarens eget ansvar och det göres helt på egen risk.